diumenge, setembre 25, 2005

Nova proposta de finançament

NOVA PROPOSTA DE FINANÇAMENT PRESENTADA A ARTUR MAS


BLINDATGE

L'Estatut és la norma que regula les relacions financeres i tributàries entre l'Estat i Catalunya i és d'aplicació preferent en cas de conflicte normatiu.

CESSIÓ DE TRIBUTS

Tots els tributs estatals recaptats a Catalunya tenen la condició de cedits.

CAPACITAT NORMATIVA

La Generalitat tindrà capacitat normativa plena sobre els tributs propis. També tindrà capacitat normativa sobre els tributs cedits intervenint en la fixació del tipus impositiu, les exempcions, les reduccions i bonificacions sobre la base imposable i les deduccions sobre la quota.

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els impostos suportats a Catalunya correspon a l'Agència Tributària de Catalunya.

COL·LABORACIÓ AMB L'ADMINIST. ESTATAL

Els mecanismes de col·laboració amb l'administració tributària del conjunt de l'Estat s'establiran a partir de la Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals entre la Generalitat i l'Estat.

APORTACIÓ A L'ESTAT

Una part dels impostos cedits a Catalunya s'aportarà a l'Estat per al finançament dels seus serveis i les seves competències.

SOLIDARITAT

L'aportació a la solidaritat ha de permetre nivells de serveis similars per un esforç fiscal similar. Es tindrà en compte la població i l'esforç fiscal. El resultat final no ha de suposar un canvi en l'ordenació de les CCAA abans de l'anivellament.

APORTACIÓ INICIAL

Per càlcul de l'aportació inicial es tindrà en compte la població i l'esforç fiscal.

COMISSIÓ MIXTA D'ASSUMPTES ECONÒMICS I FISCALS

Òrgan bilateral de relació entre l'Estat i la Generalitat.

Determinarà les aportacions a l'Estat i a la solidaritat.

Definirà els mecanismes de col·laboració.

Aplicarà i revisarà cada 5 anys el model de finançament.

Determinarà la primera aportació a l'Estat.

HISENDES LOCALS

La Generalitat tindrà capacitat per regular els tributs locals.

Distribuirà les participacions locals en els tributs de l'Estat respectant les disposicions bàsiques.